Εγγραφή και δραστηριότητα των εταιρειών

– Ίδρυση και εγγραφή εμπορικών εταιρειών με βουλγαρική και ξένη συμμετοχή και ατομικούς εμπόρους
– Μετατροπή, συγχώνευση – απορρόφηση, διαίρεση, διαχωρισμός εμπορικών εταιρειών
– Αλλαγές στην εμπορική εγγραφή
– Σύγκληση και διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων
– Διαβουλεύσεις για όλα τα νομικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εμπορικών εταιρειών
– Παροχή έδρας εταιρειών
– Διεξαγωγή έρευνας των τοπικών εταιρειών
– Προετοιμασία και συμμετοχή σε δημοπρασίες
– Είσπραξη και εξαγορά υποχρεώσεων
– Γενική εταιρική τραπεζική και παροχή ασφαλειών
– Εξυπηρέτηση τραπεζικών συναλλαγών – τραπεζικές επιστολές, τραπεζικές εγγυήσεις και άλλες
– Συμβουλές σχετικά με τα μη χρηματοδοτούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσής τους

Ειδικές καταχωρίσεις: καταχωρήσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών πρακτόρων, καταχώριση των εταιρειών στον φαρμακευτικό τομέα, καταχωρίσεις οποιουδήποτε είδους μη κυβερνητικών οργανώσεων.