Άλλες νομικές υπηρεσίες

Οικογενειακό δίκαιο και κληρονόμηση
– Διευθέτηση σχέσεων ιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων
– Νομική διευθέτηση κληρονόμησης και τέτοιου είδους περιπτώσεων

Διαδικασία εκτέλεσης, είσπραξη απαιτήσεων
– Βοηθά τους οφειλέτες σε περιπτώσεις εκτέλεσης: ρύθμιση αναδιάρθρωσης της οφειλής, προστασία κατά την απογραφή κινητών αγαθών, ακίνητης περιουσίας και άλλα.
– Βοήθεια κατά τη διαπραγμάτευση εθελοντικής διευθέτησης των σχέσεων
– Βοήθεια κατά την είσπραξη των οφειλών από εταιρείες ή ιδιώτες – εξωδικαστικώς ή δικαστικώς – έκδοση εκτελεστού τίτλου και διαταγή εκτέλεσης, έναρξη και τη διεξαγωγή της εκτελεστικών υποθέσεων
– Αμφισβήτηση των ενεργειών του δικαστικού επιμελητή
– Προστασία σε περιπτώσεις εγγυοδοτήσεων και από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης.

Θέματα παραμονής και διαμονής στη Βουλγαρία. Ιθαγένεια
– Ολοκληρωμένη βοήθεια στην χορήγηση θεώρησης
– Βοήθεια σε αλλοδαπούς πολίτες για νομιμοποίηση της κατοικίας τους: απόκτηση στάτους προσωρινά διαμένοντος, παρατεταμένης διαμονής και μόνιμης διαμονής
– Συμβουλές και προετοιμασία εγγράφων για την απόκτηση βουλγαρικής ιθαγένειας