Εμπορικό και συμβατικό δίκαιο / Νομική διευθέτηση και εξυπηρέτηση των συμβατικών σχέσεων

– Σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας, ενοικίασης, δανεισμού, δωρεάς, κατασκευής και εκτέλεσης κατασκευής, συναρμολόγησης, παράδοσης κ.λπ.
– Σύνταξη πληρεξουσίων εγγράφων, δηλώσεων, συμφωνιών κ.λπ.
– Γνωμοδοτήσεις και επεξεργασία συμβολαίων που προτάθηκαν στον πελάτη
– Συμβουλές σχετικά με τους νομικούς μηχανισμούς για την προστασία των συμφερόντων σας κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών
– Καταγγελία και λύση συμβάσεων
– Βοήθεια για εξωδικαστική επίλυση διαφορών στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν συναφθεί
– Νομική συνδρομή σχετικά με την εκτέλεση των συναφθέντων συμβάσεων
– Σύνταξη συμβάσεων διαχείρισης και συμβάσεων με αντιπροσώπους πωλήσεων
– Εμπορικές συναλλαγές – σύνταξη εγγράφων και συμμετοχή στην υλοποίηση των συναλλαγών
– Προετοιμασία, διαβούλευση και επεξεργασία των εμπορικών συμβάσεων προς το συμφέρον του πελάτη
– Προετοιμασία και βοήθεια για τη σύναψη κάθε είδους εμπορικών συναλλαγών
– Δημιουργία και καταχώρηση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων βάσει συμβάσεων (στεγαστικά δάνεια, ειδικές εγγυήσεις κ.λπ.)