Вещно право (правен статут на недвижими имоти)

– Пълна проверка при придобиване на недвижими имоти, правен анализ на собствеността и рисковете;
– Комплексно правно, архитектурно и данъчно обслужване на инвестиционни проекти, свързани с придобиване на парцели и изграждане на обекти – ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради, цехове и други промишлено-производствени обекти;
– Участие в преговори и изготвяне на предварителни и окончателни договори (нотариални актове)
– Консултации при договори за поддръжка и управление на недвижими имоти
– Разпоредителни сделки с недвижими и движими вещи;
– Учредяване на вещни права – право на строеж, право на надстрояване, право на ползване и др.;
– Съдействие и представителство при придобиване на имоти чрез публичен търг;
– Концесии;
– Наеми на недвижими имоти;
– Индивидуални консултации за собствен имот
– Консултации и съдействие при избор на подходящи обекти за инвестиция в страната, както и избор на най-подходящите начини за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чуждестранни инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел ;

Повечето от услугите, които предлагаме в областта на недвижимите имоти, се извършват от екип от специалисти, затова, ако се интересувате от тази област, можете да разгледате раздели Недвижими имоти и Архитектура и Други услуги – Кредитиране.